Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy , że:

  1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne PANDA, ul. Huculska 8, 85-087 Bydgoszcz. tel.: (52) 342-24-83. Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: telefonicznie, listownie lub osobiście.
  2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Przedszkolu: e-mail: tomaszpowala@wp.pl
  3. Pana/Pani/ dane osobowe  będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b), c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego Pani/Pana/Państwa dziecka.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego -Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne w celu realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.