Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku pracownika za pośrednictwem stron internetowych, gazetek szkolnych, itd.

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Panda, ul. Huculska 8 , 85-087 Bydgoszcz, e-mail: panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com , telefon: (52) 342 – 24 -83.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę, z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl ,

3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda.

4) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane w celu publikacji tego wizerunku na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej urzędu  Gminy związanej ze gminną  edukacją, na tablicach ściennych, w gazetce i kronice szkolnej, folderach o szkole – w celu informacji i promocji szkoły.

5) Podanie danych jest dobrowolne. Brak wyrażenia zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili można wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku w Internecie/gazetce szkolnej/ galerii, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
10) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawieart.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

11) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Panda, ul. Huculska 8 , 85-087 Bydgoszcz, e-mail: panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com , telefon: (52) 342 – 24 -83.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl ,

3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a także art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych do ustawy Karta Nauczyciela określające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowisk nauczycieli w poszczególnych typach szkół i placówek. Oznacza to, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, także na potrzebę realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa, ponieważ przepisy regulują katalog kwalifikacji osoby ubiegającej się na konkretne stanowisko. Informujemy, że w przypadku zgody, ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie tę zgodę wycofać, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4) Zakres żądanych danych wynika z przepisu prawa, ich podanie jest dobrowolne jednakże odmowa ich wskazania uniemożliwi zgodny z przepisami prawa udział i przebieg procesu rekrutacji.

5) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela, ew. do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przed zakończeniem procesu rekrutacji uniemożliwi dalszy w niej udział.

9) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

10) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Treść oświadczeń dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, jaką kandydaci do pracy powinni zamieszczać w swoich dokumentach aplikacyjnych kierowanych do Placówki, w ramach procesu rekrutacyjnego na stanowisko nauczyciela.
* Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez …………………., zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela: (podać nazwę stanowiska)………………………………………………
Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody przed zakończeniem procesu rekrutacji będzie jednoznaczne z brakiem możliwości dalszego w nim udziału.

…………………………………………………….
data, czytelny podpis


*zgoda wymagana
**Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez……………………………….., zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych …………………………………….

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………………….

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników szkoły

 

Zgodnie z: Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Informuję, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Panda, ul. Huculska 8 , 85-087 Bydgoszcz, e-mail: panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com , telefon: (52) 342 – 24 -83.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl ,
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a) realizacji zatrudnienia zgodnie z umową/ powołaniem/ mianowaniem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  b) korzystania przez pracownika z uprawnień przewidzianych w prawie pracy w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  c) rozliczenia wynagrodzenia oraz świadczeń przysługujących pracownikowi w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  d) realizacji obowiązków publicznoprawnych ciążących na pracodawcy w związku z zatrudnieniem (np. US, ZUS) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  e) w przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków pochodzących z UE, w celu sprawozdawczy lub rozliczenia projektu – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  f) realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy (BHP) – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  g) realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy w związku z medycyną pracy – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  h) po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego (prywatny telefon i adres e-mail) z pracownikiem w związku z zatrudnieniem – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  i) po uzyskaniu dodatkowej zgody, w celu związanym z działalnością integracyjną, informacją, promocyjną, kulturalną prowadzoną przez Administratora jako pracodawca – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
  j) w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń wynikających z zatrudnienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
  k) monitoringu o którym mowa w art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane mogą być przekazywane do następujących kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: IT, doradcze, konsultingowe, prawne, księgowe, audytowe, kontrolne, szkoleniowe, kulturalne, integracyjne, promocyjne. Ponadto dane mogą być udostępnianie organom administracji państwowej w związku z realizowanymi przez nie zadaniami wynikającymi z przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora; dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda pracownika jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. W przypadku danych przetwarzanych w związku z zawartą umową lub na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów dotyczących zatrudnienia w szczególności ustawy Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, Prawo oświatowe. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zatrudnienia u Administratora.
 10. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: ………………..
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, iż

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Panda, ul. Huculska 8 , 85-087 Bydgoszcz, e-mail: panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com , telefon: (52) 342 – 24 -83.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych, zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe dzieci będą udostępniane wyłącznie organom lub podmiotom publicznym działającym w procesie opiekuńczo wychowawczym na podstawie przepisów prawa, w tym kształtującym politykę edukacyjną państwa. Ponadto dane mogą być ujawnione następującej kategorii odbiorców świadczących na rzecz Administratora usługi: medyczne, informatyczne, kadrowo-księgowe, doradcze, audytowe, kontrolne, pocztowe.
 5. Państwa dane osobowe oraz dane dzieci przetwarzane będą w celach:
  a) rekrutacji;
  b) wypełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa, w tym Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz.U. z 2014r poz. 1170)
  c) gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;
  d) na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody;
  e) monitoringu zgodnie z art. 108 a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 6. Państwa dane osobowe oraz podane przez Państwa dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez Administratora danych przez okres pobytu w celu edukacji w placówce oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych, w szczególności wynikających z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym. Ze względu na fakt, że część danych może być przetwarzanych na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych oraz danych osobowych Państwa dzieci przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażoną zgodę mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: ………………….. lub przesyłając żądanie na adres szkoły.
 8. W każdym przypadku przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych, w tym danych osobowych dzieci jest wymogiem ustawowym określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe i każdy opiekun prawny ubiegający się o przyjęcie jego dziecka do przedszkola/ szkoły zobowiązany jest do podania tych danych dla potrzeb wypełnienia obowiązku edukacyjnego.
 10. Dane osobowe osób działających w imieniu opiekunów prawnych podawane są dobrowolnie, jednakże w przypadku braku podania tych danych osoba ta nie będzie mogła działać w imieniu opiekuna prawnego, np. odebrać dziecka ze szkoły.

12. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

Klauzula informacyjna dot. monitoringu

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Panda, ul. Huculska 8 , 85-087 Bydgoszcz, e-mail: panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com , telefon: (52) 342 – 24 -83.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl
 3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników na obszarze monitorowanym (teren wokół budynku, wejście do budynku oraz ciągi komunikacyjne)
 4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, gabinetu profilaktyki zdrowotnej, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej
 5. Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r – Prawo oświatowe
 6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie do 3 miesięcy.
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych
 8. Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie szkoły.
 9. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania wizerunku ucznia

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania wizerunku uczniów za pośrednictwem stron internetowych, gazetek szkolnych, itd.
Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Panda, ul. Huculska 8 , 85-087 Bydgoszcz, e-mail: panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com , telefon: (52) 342 – 24 -83.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl

3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W przypadku jeśli publikacja wizerunku będzie wiązać się z przetwarzaniem szczególnej kategorii danych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. W obu przypadkach jest to zgoda.

4) Dane osobowe ucznia w zakresie jego wizerunku będą przetwarzane poprzez publikację na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej urzędu Gminy związanej z gminną edukacją, na tablicach ściennych, w gazetce i kronice szkolnej, folderach o szkole – w celu informacji i promocji szkoły.

5) Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jej brak nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6) Administrator będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom poprzez zamieszczenie wizerunku ucznia w Internecie/gazetce szkolnej/tablicach szkolnych, a zatem skala odbiorców może być trudna do oszacowania. Oprócz tego Administrator będzie mógł przekazywać dane osobowe podmiotom, które w ramach powierzenia przetwarzania danych przetwarzają dane osobowe na rzecz Administratora.

7) Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

8) Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

9) Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
10) Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

11) Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbierania ucznia z placówki

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Przedszkole Niepubliczne Panda, ul. Huculska 8 , 85-087 Bydgoszcz, e-mail: panda.przedszkoleniepubliczne@gmail.com , telefon: (52) 342 – 24 -83.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Tomasza Powałę , z którym możesz się skontaktować pod adresem email tomaszpowala@wp.pl

3) Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda.

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora jako osoby uprawnionej do odbioru ucznia/uczniów Z Placówki w celu weryfikacji tożsamości tej osoby. Szkoła musi bowiem mieć pewność, że powierza opiekę nad uczniem uprawnionej do tego osobie.

5) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, ale niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości odbierania ucznia/uczniów z placówki przez osobę trzecią.

6) W każdej chwili ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7) Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, ale też odbiorcom działającym na rzecz i w imieniu Administratora w ramach umów powierzenia przetwarzania danych.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

10) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane do czasu wycofania przez Pana/Panią, chyba, że Administrator usunie Pani/Pana dane osobowe wcześniej, o ile uznał, że doszło do spełnienia celu przetwarzania danych.

11) Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania nieprawidłowych danych na podstawie art. 16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

12) Jeżeli uważa Pan/Pani, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa