Misja przedszkola

Przedszkole wspiera rozwój dziecka, rozpoznaje i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.

 

Wizja przedszkola

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez aktywne poznawanie i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Nabywają praktycznych umiejętności w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów.
Dzieci uczone są troski o własne zdrowie i zachęcane są do aktywności ruchowej.
Przedszkole podejmuje działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka, wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie.
Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach, uczy odróżniać dobro od zła. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.
Przedszkole realizuje cele zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

Absolwent przedszkola:
 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • jest samodzielny,
 • interesuje się nauką i techniką,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • lubi działania twórcze,
 • jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,
 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.