Szanowni Rodzice!

Opierając się na Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, przedstawiamy Państwu Procedurę organizującą bezpieczne funkcjonowanie Przedszkola Niepublicznego „Panda” w Bydgoszczy w czasie pandemii Covid – 19. Przedstawione poniżej założenia określamy jako wstępne, które będziemy na bieżąco uaktualniać.

Organizacja pracy przedszkola w odniesieniu do dzieci i rodziców

 1. Przedszkole działa w trybie reżimu sanitarnego.
 2. Podczas ponownego otwarcia przedszkole będzie realizowało tylko czynności opiekuńcze (w miarę możliwości także wychowawczo – dydaktyczne).
 3. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola maja dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Do przedszkola mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe.
 5. Nie można przyprowadzać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin dziennie – od 7.00- 17.00 (ze względu na niemożliwość pobytu dzieci w grupach łączonych i czas pracy nauczycieli)
 7. Liczbę oddziałów, a tym samym liczbę dzieci mogących uczęszczać do przedszkola określi dyrektor przedszkola po zapoznaniu się z ilością nauczycieli mogących podjąć pracę (zasiłki opiekuńcze dla matek posiadających dzieci do lat 8, rekomendacje  o zatrudnianiu nauczycieli do 60 roku życia).
 8. Określa się liczbę dzieci do 12 w jednym oddziale, zbliżonych wiekowo.
 9. Dzieci przez cały dzień pobytu przebywają w jednej wyznaczonej i stałej sali zajęć.
 10. Wyjścia na teren przedszkolnego placu zabaw w czasie pobytu dziecka w placówce będą się odbywały rotacyjnie, by dzieci z innych grup nie miały ze sobą kontaktu. Zabrania się spacerów z dziećmi poza teren placówki. Równocześnie informujemy, że w godzinach popołudniowych nie można korzystać z placu zabaw.
 11. W każdej grupie dziecięcej pracują dwie nauczycielki (zmianowo).
 12. Dzieci w swojej sali bawią się w bezpiecznej odległości, zachowując dystans.
 13. Z sali, w której przebywa grupa dzieci usunięte zostaną przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować np. pluszowe zabawki.
 14. Dzieci z grupy I – „Motylki” nie będą leżakowały.
 15. Dzieci w ciągu dnia otrzymają posiłki, które będą przygotowywane i podawane z zachowaniem warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do żywienia zbiorowego i zasad epidemiologicznych.

Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

 1. Dziecko do przedszkola może przyprowadzić i odebrać tylko jedna osoba, również zdrowa.
 2. Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dziecko do/z przedszkola mogą korzystać wyłącznie z wejścia od ul. Huculskiej 8.
 3. Przy wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem.
 4. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicowi/opiekunowi i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.

Rodzic/opiekun zobowiązany jest do udzielenia informacji zwrotnej dotyczącej zdrowia dziecka.

 1. Wchodząc do placówki i przebywając w niej, rodzic/opiekun ma zakryty nos i usta oraz dezynfekuje dłonie.
 2. Rodzic/opiekun może wchodzić z dzieckiem wyłącznie do powierzchni wspólnych – holu, w tym pomieszczeniu może przebywać jednocześnie 2 rodziców zachowując dystans między sobą (min. 2 m), dystans ten należy zachować również w odniesieniu do pracowników przedszkola.
 3. Wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wchodzenia do pomieszczeń dydaktycznych, gdzie przebywają dzieci.
 4. Dziecko nie może przynosić do placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 5. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom przedszkola szybki kontakt w razie potrzeby.
 6. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi, nauczycielce lub bezpośrednio pracownikowi dyżurującemu w szatni.
 7. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola w okresie epidemii „koronawirusa” powinni:
 • zaopatrzyć dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki,
 • wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych rzeczy i zabawek,
 • przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny (powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem, nie podawać rąk na powitanie),
 • tłumaczyć dziecku konieczność zachowywania odległości między dziećmi,
 • zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Powyższe informacje prosimy wziąć pod uwagę decydując się na przyprowadzenie   dziecka do ponownie otwartego przedszkola. Decyzję o terminie rozpoczęcia zajęć opiekuńczych podamy w oddzielnym komunikacie.

print