Regulamin przedszkola

REGULAMIN PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO PANDA

Przedszkole jest instytucją opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną.

Przedszkole zapewnia:

 • wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, w efekcie którego dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji,
 • pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej nad dzieckiem.                                           

W związku z tym do zadań przedszkola należy:

 • ochrona zdrowia i rozwój sprawności fizycznej dziecka,
 • kierowanie poznawaniem przez dziecko otaczającej rzeczywistości i wyrabianie umiejętności zachowania się w kontaktach z ludźmi i światem przyrody,
 • rozwijanie sprawności technicznych i wrażliwości estetycznej dziecka.

Zadania te spełnia przedszkole realizując Program Wychowania w Przedszkolu zgodny z Podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole zobowiązuje się do:

 • sprawowania opieki nad dzieckiem w danym roku szkolnym, w którym zostało ono zapisane do przedszkola przez prawnych opiekunów, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 – 17.00,
 • wychowania przedszkolnego i nauczania,
 • wyżywienia dziecka tj. zapewnienia podania I śniadania, II śniadania i obiadu.

Przedszkole zastrzega sobie prawo 5 – tygodniowej przerwy urlopowej (w czasie, której nie będzie sprawowało opieki nad dzieckiem), przypadającej w lipcu lub sierpniu, o czym dyrektor przedszkola poinformuje w stosownym komunikacie na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Rodzice zobowiązują się do:

 • przyprowadzania zdrowego dziecka do przedszkola w godz. 6.30 – 8.20,
 • osobistego odbierania dziecka w godz. 14.00 – 17.00 lub upoważnienia osoby do odbioru zapewniającej pełne bezpieczeństwo dziecku (poprzez pisemne upoważnienie złożone w przedszkolu),
 • współdziałania z przedszkolem w zakresie opieki, wychowania i nauczania,
 • wnoszenia opłat w terminie do 15 każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola. Brak wniesienia opłaty powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków. Rodzice nie mają obowiązku wnoszenia opłat w okresie przerwy urlopowej, a za dni nieobecności dziecka w przedszkolu stawka za żywienie nie będzie pobierana i zostanie odliczona od zapłaty należnej za miesiąc następny.
 • stosowania się do ogłaszanych przez dyrektora komunikatów (ukazujących się na tablicy dla rodziców w przedszkolu oraz na stronie internetowej przedszkola),
 • pisemnego powiadomienia dyrektora o rezygnacji z usług przedszkola (z uwzględnieniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia),
 • przestrzegania obowiązującego w przedszkolu Regulaminu.

Rodzice mają prawo zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy bezpośrednio u dyrekcji lub nauczycielek. Nauczycielki poszczególnych grup udzielają informacji o przebiegu procesu opieki,  wychowania i nauczania – uczenia się dziecka.

Prosimy o przestrzeganie ustaleń zawartych w Regulaminie, co pomoże w sprawnym funkcjonowaniu placówki i pogłębieniu współpracy z rodzicami.

W przypadku nieodbierania dziecka z przedszkola do godz. 17.00 przedszkole ma prawo:

 • naliczać rodzicom umowną stawkę za każdą rozpoczętą godzinę opieki w wysokości 40 zł,
 • dowieźć dziecko na koszt rodziców do miejsca zamieszkania lub właściwej placówki opiekuńczej.
Skip to content